מתנה + משלוח חינם בקניה מעל 300 שקל!!!מתנה + מישלוח חינם בקניה מעל 300 שח !!

 


תקנון מועדון לקוחות פורסט יבוא ושיווק


 1. הגדרות –


החברה - פורסט יבוא ושיווק ח.פ. 023792153


חנות האינטרנט – אשר נמצאת בכתובת:forestshops.com   HTTP:


שירות לקוחות: יערה 051-5636651 או בדואר אלקטרוני forestshops1@gmail.com, או בכתובת: פורסט יבוא ושיווק קיבוץ דורות ד.נ. חוף אשקלון 79175


חבר מועדון – כל אדם שהצהיר שגילו מעל 18 שנה, שמילא טופס בקשת הצטרפות למועדון ושילם דמי מחבר בהתאם להוראות תקנון זה. 1. מבוא

  1. בחתימתו על טופס ההצטרפות מאשר חבר המועדון את הוראות תקנון זה ותחולתן ביחס לחברותו במועדון ולמערכת היחסים בינו לבין החברה

  2. תקנון המועדון העדכני יפורסם באתר האינטרנט של החברה ובנוסף ניתן יהיה לקבל העתק מהתקנון העדכני, ללא תשלום, באמצאות פניה לשרות הלקוחות של הרשת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש.

  3. בכל נושא הקשור למועדון הלקוחות, לרבות לעניין קבלת תקנון מועדון הלקוחות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות.

  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של 30 יום, שתפורסם באתר האינטרנט של העסק, ולחברי המועדון לא תהיה כל טענה ו/או דרישה לעניין זה מהחברה.

 


 1. הצטרפות למועדון


  1. המועדון אינו מיועד ללקוחות פרטיים ולא תוקנה זכות הצטרפות למועדון ללקוח עסקי.

  2. החברה תהיה רשאית לעדכן את שיעור דמי החבר, להגדיל או להפחית אותם ו/או לתת הטבות שונות במועד ההצטרפות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. חל שינוי בדמי החבר יעודכן השינוי בתקנון המועדון ויהיה תקף למצטרפים למועדון החל ממועד פרסום התקנון המעודכן באתר האינטרנט של החברה.

  3. חבר מועדון לא יהיה זכאי להחזר ו/או להנחה ו/או להטבה כלשהי במידה וחל שינוי בשיעור דמי החבר ו/או בהטבות כל שהן הניתנות למצטרפים לאחר הצטרפותו למועדון ו/או למחדשים חברות על פי העניין, ולא תהיינה לחבר המועדון כל טענה ו/או דרישה לעניין זה מהחברה.

  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשה להצטרפות מכל סיבה שהיא וללא כל צורך לנמק את סירובה, ולכל המבקש להצטרף למועדון הלקוחות לא תעמוד כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

 


 1. חידוש וביטול חברות במועדון

  1. בכל מקרה מובהר כי ביטול החברות כאמור יעשה תוך 14 ימי עבודה מיום ההודעה בכתב לשרות לקוחות החברה, והכל בכפוף לכך שהמכתב התקבל בפועל על שרות הלקוחות של הרשת.

  2. החברה תהיה רשאית לבטל באופן מידי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, חברות של חבר מועדון, אשר הפר את הוראות תקנון זה, ובניגוד להוראות תקנון זה ו/או פעל בדרך של מרמה, זיוף, הונאה, אי תשלום או פעולה אחרת ביחס לחברות במועדון לרבות שימוש לרעה בחברות מועדון הלקוחות ו/או לקניה ברשת ו/או הפר את הוראות הדין ביחס לחברותו במועדון, וכן לחסום, ו/או לבטל לאלטר את החברות במועדון.


 


 1. הטבת ההצטרפות

  1. להלן הטבת ההצטרפות: חבר המועדון יקבל קוד קופון להנחה של 10% לתמיד (כל עוד החנות קיימת)

  2. עלות חברות המועדון: 30 שקלים

  3. חבר המועדון יזכה ב 10% הנחה על כל המוצרים באתר החברה כאשר בעת רכישה יקליד חבר המועדון את קוד הקופון שקיבל במעמד הצטרפות.

  4. הטבות נוספות לחברי המועדון, לרבות מבצעים מיוחדים לחברי המועדון בלבד, הנחות ייחודיות וכיו"ב יינתנו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

  5. ההנחות במסגרת מועדון הלקוחות יינתנו באותה עסקה בה הלקוח מצטרף. פרוט ההטבות העדכני יופיע בתקנון העדכני המתפרסם בכל עת באתר האינטרנט של החברה. לא יינתנו הטבות רטרואקטיבית על רכישות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון הלקוחות.


6.2 ההחזר הכספי שיינתן בגין החזרת פריטים יהיה עלות המוצר כפי ששולמה בפועל, ע"י חבר המועדון, דהיינו מחיר המוצר לאחר הנחת ו/או הטבת המועדון.


6.3  ככל שהטבת המועדון שניתנה הייתה קבלת פריט במתנה, תבוטל העסקה כנגד החזר פריט המתנה שניתן באריזתו המקורית ושלא נעשה בו כל שימוש.  לא הוחזר פריט המתנה, יקוזז מחירו המלא של פריט המתנה במועד הרכישה מסכום ההחזר המגיע לחבר המועדון.


 1. פרסום ודיוור לחברי המועדון

  1. החברה תהיה רשאית להשתמש במידע למטרות שיווק ומכירות (של מוצרים, הטבות וכיו"ב של החברה) וכן למטרת פניה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור אישי ו/או בפניה ישירה בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון לרבות דואר אלקטרוני והודעת SMS , למטרת משלוח דברי פרסומת, מתן שירותים לחברי המועדון וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי.

  2. מידע לחברי המועדון יימסר בכל דרך המותרת על פי הוראות הדין ו/או בכל דרך שאושרה על ידי חבר המועדון בחתימתו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים ופרסום במדיות השונות, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

  3. חבר המועדון לא יוכל להעלות טענות כלפי החברה בגין אי קבלת הטבות והנחות הניתנות במסגרת חברות במועדון הלקוחות אם שינה את פרטיו ביחס לפריט שמילא בטופס ההצטרפות, אך לא עדכן כאמור לרבות במקרה בו לא ראה פרסומים המיועדים לכלל הלקוחות ולחברי המועדון במדיות השונות ו/או עקב כל סיבה ו/או מניעה אחרת שאינה תלויה בחברה.

  4. חברי המועדון יהיו רשאים בכל עת להודיע בכתב לחברה, כי הם מבקשים את מחיקת המידע המתייחס אליהם ממאגר המידע של החברה ו/או כי הם מבקשים שלא למסור לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים את המידע עליהם, לפרק זמן מוגבל או קבוע וכן לדרוש את הסרת פרטיהם מרשימות הדיוור של המועדון.

  5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בחתימתם על טופס הצטרפות מאשרים חברי המועדון, כי ידוע להם כי לא חלה עליהם חובה חוקית למסור את המידע הנמסר על ידם לחברה בטופס ההצטרפות ו/או לשירות הלקוחות של החברה, נמסר מרצונם החופשי ובהסכמתם וכן את הסכמתם לכך שהפרטים האישיים שמסרו לחברה במסגרת טופס ההצטרפות ו/או הפרטים האישיים שמסרו לשירות הלקוחות של הרשת במסגרת עדכון פרטי הקשר אימם וכל מידע שיופק על סמך פרטים אלו ו/או שהגיע ו/או שיגיע לידי החברה יישמרו במאגרי מידע הרשומים המשרתים את החברה ויהיו קנינה של החברה וכי השימוש בהם בהתאם למטרות המאגרים ובהתאם לטופסי ההצטרפות לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל פיצוי ו/או סעד כלשהו.

  6. כל מידע אשר נאגר במאגרי המידע של החברה יחשב לקניינה הבלעדי וחברי המועדון מוותרים בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש ו/או בעלות במידע ובנתונים האמורים לעיל לרבות ביחס לכל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981


 1. כללי

  1. הוראות תקנון זה כפופות להוראות הדין הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע ליישומו של תקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

  2. הוראות תקנון זה נכתבו לשם הנוחות בלשון זכר ומופנות לנשים ולגברים כאחד.

  3. כל ויתור ו/או התנהגות של החברה בניגוד להוראות תקנון זה ייעשו לפנים משורת הדין בלבד ולא יחשבו כוויתור על האמור בתקנון זה.

  4. הודעות לחברי המועדון בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות מועדון הלקוחות לרבות אך לא רק בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת החברה לבצע, בתקנון זה ו/או באמצעות פרסום באתר האינטרנט של החברה.

  5. החברה לא תישא בכל אחריות למימוש ו/או לאי מימוש הטבות המועדון על ידי חברי המועדון ו/או לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או לכל הוצאה ישירה ו/או עקיפה שייגרמו לחברי המועדון ו/או צד שלישי כלשהו בקשר לחברות במועדון ו/או בקשר עם המועדון ו/או בקשר עם הטבות המועדון ו/או בקשר לשיבושים שעלולים למנוע מימוש הטבות כאמור ו/או בשל אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או בשל כוח עליון, וחברי המועדון מאשרים, כי הם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה כנגב החברה בגין האמור.

  6. החברה לא תהא אחראית להודעות ו/או למצגים של האתר, אשר לא יפורסמו על גבי נייר רשמי ובהודעה רשמית של החברה לפי העניין.

  7. החברה תהא רשאית לקזז כל סכום או הטבה אשר עומדת לזכותו של חבר מועדון, וזאת כנגד כל סכום שחב לה חבר המועדון, בכל דרך שהחברה תמצא לנכון.

  8. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.


logo בניית אתרים